نظرسنجی

میزان رضایت شما از رشته زبان و ادبیات عربی چقدر می باشد؟

نمایش نتایج این نظرسنجی غیرفعال شده است

عمومی - فهرست دروس رشته زبان و ادبيات عربي با سرفصل قديم و جايگزين آن در سرفصل جديد

فهرست دروس رشته زبان و ادبيات عربي با سرفصل قديم و جايگزين آن در سرفصل جديد

 

ترم اول

رديف

نام درس در سرفصل قديم

واحد

نام درس جايگزين در سرفصل جديد

واحد

1

نحو 1

4

نحو 1

نحو3

2

2

2

صرف 1

4

صرف 1

صرف 3

2

2

3

روش تحقيق و مأخذ شناسي

2

روش تحقيق و مأخذ شناسي

2

4

قرائت و ترجمه و تجويد قرآن كريم

2

ترجمه قرآن كريم

2

5

مكالمه 1

2

گفت و شنود 1

2

ترم دوم

رديف

نام درس در سرفصل قديم

واحد

نام درس جايگزين در سرفصل جديد

واحد

1

نحو 2

 

3

نحو2

نحو4

2

2

2

صرف 2

3

صرف 2

صرف 3

2

2

3

مكالمه 2

2

گفت و شنود 2

2

4

روزنامه ها و مجلات عربي

2

خواندن و ترجمه متون مطبوعاتي  عربي

2

5

تاريخ ادبيات دوره جاهلي تا پايان اموي

4

تاريخ ادبيات دوره جاهلي تا پايان اموي

متون نظم دوره‌هاي اسلامي و اموي

2

2

6

متون حديث

2

متون حديث و نهج البلاغه

2

7

ادب سياسي در اسلام

2

متون نثر عباسي 2

2

 

ترم سوم

رديف

نام درس در سرفصل قديم

واحد

نام درس جايگزين در سرفصل جديد

واحد

1

تمرين صرف و نحو 1

2

نحو 5

2

2

تاريخ ادبيات دوره عباسي اول و دوم

4

تاريخ ادبيات دوره عباسي 1

تاريخ ادبيات دوره عباسي2

2

2

3

متون نظم و نثر از دوره‌ي جاهلي تا پايان اموي

4

متون نظم از دوره جاهلي تا پايان اموي

متون نثر از دوره جاهلي تا پايان اموي

2

2

4

فن ترجمه

2

فن ترجمه

2

5

مكالمه 3

2

گفت و شنود  3

2

6

ادب متعهد اهل بيت(ع)

2

متون نظم عباسي 2

2

7

قرائت متون عرفاني

2

آوا شناسي زبان عربي

يا

متون حديث و نهج البلاغه

1

2

 

ترم چهارم

رديف

نام درس در سرفصل قديم

واحد

نام درس جايگزين در سرفصل جديد

واحد

1

تمرين صرف و نحو 2

2

نحو6

2

2

انشاء 1

2

نگارش 1

2

3

آزمايشگاه 1

2

آزمايشگاه 1

2

4

علوم بلاغي 1

4

علوم بلاغي 1 معاني

4

5

متون نظم و نثر دوره عباسي  اول و دوم

4

متون نظم دوره عباسي 1

متون نثر دوره عباسي1

2

2

6

ترجمه از عربي به فارسي و بالعكس

3

ترجمه از عربي به فارسي

ترجمه از فارسي به عربي

2

2

7

تاريخ ادبيات اندلس

2

علوم بلاغي 3 بديع

2

ترم پنجم

رديف

نام درس در سرفصل قديم

واحد

نام درس جايگزين در سرفصل جديد

واحد

1

تاريخ ادبيات از سقوط بغداد تا دوره معاصر

2

تاريخ ادبيات دوره مغولي و مملوكي

2

2

متون نظم و نثر اندلس

2

متون نظم و نثر دوره  اندلس

2

3

آزمايشگاه 2

2

آزمايشگاه 2

2

4

انشاء2

2

نگارش2

2

5

زبان خارجه تخصصي 1

2

زبان تخصصي

2

6

علوم بلاغي 2

4

علوم بلاغي 2 بيان

4

7

متون نظم و نثر عربي در ايران از آغاز تا سقوط بغداد

2

متون نثر معاصر 2

2

8

فقه اللغة

2

فقه اللغة

2

ترم ششم

رديف

نام درس در سرفصل قديم

واحد

نام درس جايگزين در سرفصل جديد

واحد

1

تاريخ ادبيات دوره معاصر 1و2

4

تاريخ ادبيات معاصر

مكتبهاي ادبي

2

2

2

آزمايشگاه 3

2

آزمايشگاه 3

2

3

انشاء3

2

نگارش3

2

4

زبان خارجه تخصصي 2

2

زبان تخصصي

2

5

متون نظم و نثر از سقوط بغداد تا دوره معاصر

2

متون نظم و نثر دوره  مغولي و مملوكي و عثماني

2

6

عروض و قافيه

3

عروض و قافيه

2

7

متون نظم ونثر عربي در ايران از سقوط بغداد تا دوره معاصر

2

متون نظم معاصر 2

2

8

نقد ادبي

2

نقد ادبي

2

ترم هفتم

رديف

نام درس در سرفصل قديم

واحد

نام درس جايگزين در سرفصل جديد

واحد

1

متون نظم و نثر معاصر  1و2

4

متون نظم معاصر 1

متون نثر معاصر1

2

2

2

ادبيات تطبيقي

2

ادبيات تطبيقي

2

3

نامه نگاري و خلاصه نويسي

2

پروژه كارورزي

2

4

متون نهج البلاغه

2

نحو 7

2

5

قرائت متون تفسيري قرآن كريم

2

قرائت و ترجمه متون تفسيري

2

rss