نظرسنجی

میزان رضایت شما از رشته زبان و ادبیات عربی چقدر می باشد؟

نمایش نتایج این نظرسنجی غیرفعال شده است

باسمه تعالي

 ليست اعضاي هيأت علمي گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه اراك به همراه مشخصات  

 

استاد

دانشگاه محل فارغ التحصيلي

رتبه علمي

تخصص دقيق در حورزه زبان و ادبيا ت عربي

ايميل

تلفن

 

قاسم  مختاري

تهران

دانشيار

ادب متعهد شيعي- ادب معاصر- صرف و نحو

q-moktari@araku.ac.ir

08612777401

داخلی 363

محمد جرفي

تهران

استاد يار

مكالمه- آزمايشگاه، متون عباسي، ادب معاصر

m-jorfi@araku.ac.ir 

08612777401

داخلی 365

ابراهيم  اناري

تهران

استاد يار

ادب معاصر، آموزش زبان

i-anari@araku.ac.ir 

08612777401

داخلی 364

محمود شهبازي

تهران

استاد يار

نحو، نسخه خطي، علوم قرآن- نگارش عربي

m-shahbazi@araku.ac.ir

08612777401

داخلی 365

سيد ابوالفضل سجادي

علامه طباطبايي

استاد يار

نحو، بلاغت، فقه اللغه، نسخه خطي، علوم قرآن

a-sajady@araku.ac.ir

08612777401

داخلی 365

فرهاد رجبي

تربيت مدرس

مربي

فرهنگ لغات و اصطلاحات-روش تحقيق- تاريخ ادبيات

f-rajabi@araku.ac.ir 

08612777401

داخلی 364

rss