نظرسنجی

میزان رضایت شما از رشته زبان و ادبیات عربی چقدر می باشد؟

نمایش نتایج این نظرسنجی غیرفعال شده است

مدیریت گروه

 

 

دکتر محمود شهبازي

 مدیر گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه اراك

 

رزومه دکتر محمود شهبازي 

شرح وظایف مدیر گروه

● تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه براساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده.

● ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هریک از اعضای گروه

● نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدماتی گروه

● تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضاء گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده

● تجدیدنظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط

● تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه ها و آئیننامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده  ارسال کرده است.

● پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده

● پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه

●ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده

rss