نظرسنجی

میزان رضایت شما از رشته زبان و ادبیات عربی چقدر می باشد؟

نمایش نتایج این نظرسنجی غیرفعال شده است

فهرست دروس سرفصل جدید رشته زبان و ادبيات عرب

فهرست دروس سرفصل جدید رشته زبان و ادبيات عرب

ترم اول

رديف

نام درس

كد درس

واحد

نوع درس

پيشنياز

1

نحو 1

1125210

2

تخصصي الزامي

 

2

صرف 1

1125211

2

تخصصي الزامي

 

3

روش تحقيق و مأخذ شناسي

1125208

2

پايه الزامي

 

4

ترجمه قرآن كريم

1125209

2

پايه الزامي

 

5

گفت و شنود 1

1125207

2

پايه الزامي

 

6

متون حديث و نهج البلاغه

1125248

2

پايه الزامي

 

ترم دوم

رديف

نام درس

كد درس

واحد

نوع درس

پيشنياز

1

نحو 2

1125241

2

تخصصي الزامي

نحو 1

2

صرف 2

1125242

2

تخصصي الزامي

صرف 1

3

گفت و شنود 2

1125243

2

پايه الزامي

گفت و شنود 1

4

تاريخ ادبيات دوره جاهلي تا پايان اموي

1125244

2

تخصصي الزامي

 

5

فن ترجمه

1125130

2

پايه الزامي

 

6

متون نثر از دوره جاهلي تا پايان اموي

1125245

2

تخصصي الزامي

 

7

ترجمه از عربي به فارسي

1125246

2

پايه الزامي

 

8

خواندن و ترجمه متون مطبوعاتي  عربي

1125247

2

پايه الزامي

 

ترم سوم

رديف

نام درس

كد درس

واحد

نوع درس

پيشنياز

1

صرف 3

1125249

2

تخصصي الزامي

صرف 2

2

نحو 3

1125250

2

تخصصي الزامي

نحو 2

3

تاريخ ادبيات دوره عباسي 1

1125251

2

تخصصي الزامي

تاريخ ادبيات جاهلي

4

متون نظم دوره جاهلي

1125252

2

تخصصي الزامي

 

5

ترجمه از فارسي به عربي

1125253

2

پايه الزامي

 

6

گفت و شنود  3

1125254

2

پايه الزامي

گفت و شنود 2

7

متون نظم دوره هاي اسلامي و اموي

1125255

2

تخصصي الزامي

متون نظم دوره جاهلي

8

متون نثر دوره عباسي 1

1125256

2

تخصصي الزامي

متون نثر از دوره جاهلي

9

زبان تخصصي

1125257

2

تخصصي الزامي

 

ترم چهارم

رديف

نام درس

كد درس

واحد

نوع درس

پيشنياز

1

نحو 4

1125258

2

تخصصي الزامي

نحو 3

2

نگارش 1

1125259

2

پايه الزامي

 

3

آزمايشگاه 1

1125120

2

پايه الزامي

 

4

علوم بلاغي 1 معاني

1125260

4

تخصصي الزامي

 

5

متون نظم دوره عباسي 1

1125261

2

تخصصي الزامي

متون نظم اسلامي و اموي

6

تاريخ ادبيات دوره عباسي 2 و اندلس

1125262

2

تخصصي الزامي

تاريخ ادبيات دوره عباسي 1

7

متون نثر دوره عباسي 2

1125263

2

تخصصي الزامي

متون نثر دوره عباسي 1

8

متون نظم و نثر دوره اندلس

1125218

2

تخصصي الزامي

متون نظم عباسي 2- متون نثر عباسي 2

ترم پنجم

رديف

نام درس

كد درس

واحد

نوع درس

پيشنياز

1

نحو 5

1125264

2

تخصصي الزامي

نحو 4

2

نگارش 2

1125265

2

پايه الزامي

نگارش 1

3

آزمايشگاه 2

1125152

2

پايه الزامي

آزمايشگاه 1

4

علوم بلاغي 2 بيان

1125266

4

تخصصي الزامي

علوم بلاغي 1

5

تاريخ ادبيات دوره مغولي، مملوكي و عثماني

1125267

2

تخصصي الزامي

تاريخ ادبيات دوره عباسي 2 و اندلس

6

               متون نظم دوره عباسي 2

1125268

2

تخصصي الزامي

متون نظم و نثر و تاريخ ادبيات دوره جاهلي، اموي و عباسي

7

ادبيات  تطبيقي

1125269

2

تخصصي الزامي

 

8

مكتبهاي ادبي

1125270

2

تخصصي الزامي

متون نظم دوره عباسي 1

ترم ششم

رديف

نام درس

كد درس

واحد

نوع درس

پيشنياز

1

نحو 6

1125271

2

تخصصي الزامي

نحو 5

2

نگارش 3

1125272

2

پايه الزامي

نگارش 2

3

آزمايشگاه 3

1125273

2

پايه الزامي

آزمايشگاه 2

4

علوم بلاغي 3 بديع

1125274

2

تخصصي الزامي

 علوم بلاغي 2

5

متون نظم و نثر دوره مغولي، مملوكي و عثماني

1125275

2

تخصصي الزامي

متون نظم عباسي 2  و متون نثر عباسي 2

6

متون نثر دوره معاصر  1

1125276

2

تخصصي الزامي

متون نظم و نثر مغولي، مملوكي

7

تاريخ ادبيات دوره معاصر

1125277

2

تخصصي الزامي

تمامي تاريخ ادبيات ها

8

متون نظم دوره معاصر 1

1125278

2

تخصصي الزامي

متون نظم و نثر مغولي و ...

9

عروض و قافيه

1125279

2

تخصصي الزامي

 

ترم هفتم

رديف

نام درس

كد درس

واحد

نوع درس

پيشنياز

1

نحو 7

1125280

2

تخصصي الزامي

نحو 6

2

قرائت و ترجمه متون تفسيري

1125281

2

پايه الزامي

 

3

آوا شناسي زبان عربي

1125282

1

تخصصي الزامي

 

4

متون نثر دوره معاصر2

1125283

2

تخصصي الزامي

نثر دوره معاصر 1

5

متون نظم دوره معاصر 2

1125284

2

تخصصي الزامي

نظم دوره معاصر 1

6

نقد ادبي

1125285

2

تخصصي الزامي

مكتبهاي ادبي

7

فقه اللغه (زبان شناسي عربي)

1125286

2

تخصصي الزامي

 

8

پروژه كارورزي

1125287

2

تخصصي الزامي

 

rss