دکتر محمود شهبازی

باسمه تعالی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: محمود شهبازي

سال تولد:3/9/57                                                  

مرتبه علمی:استاديار

آدرس محل کار: اراك ،دانشگاه اراك، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه زبان وادبيات عربي

آدرس پست الکترونیک:m-shahbazi@araku.ac.ir

آدرس وبلاگ یا سایت:

سوابق تحصیلات

مقطع

دانشگاه

رشته

سال اخذ

كارشناسي

علامه طباطبايي

زبان وادبيات عربي

1380

كارشناسي ارشد

رازي

زبان وادبيات عربي

1384

دكتري

دانشگاه تهران

زبان وادبيات عربي

1388

سوابق پژوهشی

الف: تالیف یا ترجمه کتب

1- مجموعه مقالات:1الترادف في القرآن الكريم سورةيوسف نموذجا و........ زبان شناسي سوره يوسف ، طليعه سبز ، دكتر سيد ابوالفضل سجادي و محمود شهبازي 

2- نقوش فارسيه علي لوحة عربيه ، نگاره هاي فارسي ، دانشگاه اراك ، دكتر قاسم مختاري، محمود شهبازي

ب: مقالات چاپ شده در مجلات

  1. شاهنامه در جهان عرب،  پژوهشهای زبان وادبیات فارسی( علمي پژوهشي )، شماره هفدهم، تابستان 1389، اسامي نويسندگان به ترتيب:دكتر قاسم مختاري، محمود شهبازي، مژگان نصيري

2-جلوه هاي پايداري در شعر عمر ابوريشه،ادبيات پايداري( علمي پژوهشي )، شماره دوم، پاييز 1389و بهار 1390، اسامي نويسندگان به ترتيب:  دكتر قاسم مختاري محمود شهبازي

  1. بازتاب لطافتها و ظرافتهاي زباني و ادبي قرآن در ترجمه، پژوهشهاي ادبي قرآني( علمي پژوهشي) ، دوم، تابستان 92 ، اسامي نويسندگان به ترتيب: محمود شهبازي، نرگس شيرازي
  2. كاركرد زيبا شناختي ايجاز حذف در قرآن، كاوشي در پژوهشهاي زبانشناختي قرآن (علمي پژوهشي ) ، شماره دوم، بهار و تابستان 92، اسامي نيسندگان به ترتيب: محمود شهبازي علي اصغر شهبازي
  3. نگاهي به ظرائف ساختار صرفي اوزان جمع در قرآن، پژوهشهاي زبانشناختي(علمي پژوهشي) ، پژوهشهاي زبانشناختي، شماره اول ، بهار و تابستان 93، اسامي نويسندگان به ترتيب: محمود شهبازي و زهرا ذوالفقاري

6- مقايسه چند معنايي در تفسير الكشاف و مجمع البيان،  االحسني(علمي تخصصي) ، شماره  چهاردهم ،  پاييز1391 ، اسامي نويسندگان به ترتيب: محمود شهبازي، نرگس شيرازي

7- معناشناسي اوزان افعال در قرآن كريم،  االحسني(علمي تخصصي) ، شماره  چهاردهم ،  پاييز1391 ، اسامي نويسندگان به ترتيب: محمود شهبازي، سميه ماستري

8-روش شناسي توضيح واژگان در تفسير الكشاف و مجمع البيان،شماره پانزدهم، زمستان1391، اسامي نويسندگان به ترتيب: محمود شهبازي، نرگس شيرازي

ج: مقالات ارائه شده درهمایش ها و کنفرانس ها

بررسي روابط بينامتني قرآني در مناظرات امام رضا (ع)، پنجمين همايش علمي پژوهشي جلوه هاي معرفتي در مناظرات و بيانات رضوي، زنجان، محمود شهبازي فريبا هادي فرد

جلوه هاي معرفتي حيات طيبه در سيره نبوي، اولين كنگره ملي سيره اهل بيت، قم، محمود شهبازي فريبا هادي فرد

  بررسي تطبيقي جلوه هاي غدير در اشعار مهيار ديلمي و شهريار، امامت، غدير ومسائل عصر حاضر، مازندران، محمود شهبازي،محبوبه محمدي

بررسي افكار وانديشه هاي خيام و جميل صدقي زهاوي، همايش ملي ادبيات تطبيقي(دانشگاه رازي، كرمانشاه، دكتر قاسم مختاري

محمود شهبازي، نرگس شيرازي

بررسي ترجمه هاي نهج البلاغه با رويكرد ادبي زباي ،همايش ملي نهج البلاغه وادبيات، قم، محمود شهبازي نرگس شيرازي

خيام در منظومه فكري عبد الوهاب البياتي، هشتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان وادبيات فارسي، زنجان، محمود شهبازي

سميه ماستري فراهاني

بررسي تطبيقي مرگ انديشي در اشعار عبد الوهاب البياتي و شفيعي كدكني، هشتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان وادبيات فارسي، محمود شهبازي ، سكينه رنجبران

كاركرد باد ،باران، صاعقه در شعر البياتي و م. سرشك، نهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان وادبيات فارسي، بجنورد، محمود شهبازي، سكينه رنجبران

بررسي بينامتنيت در نهج البلاغه و اشعار خاقاني، همايش ملي بينامتنيت ، قم، محمود شهبازي، عباد محمديان

جستاري در روابط بينامتني قرآن و نهج البلاغه، همايش ملي بينامتنيت ، قم، محمود شهبازي،سحر محبي

نقد و بررسي اضداد در قرآن، همايش ملي قرآن كريم و زبان وادب عربي، سنندج، محمود شهبازي، داود قاسمي

بررسي  قدرت بلاغي و ادبي حضرت زهرا س در آيينه اشعار و خطبات ايشان، همايش بين المللي حضرت زهرا(س)، اراك محمود شهبازي،

داود قاسمي، عصمت صدوقيان

د: طرح های پژوهشی

 

ه: راهنمایی یا مشاوره پایان نامه

راهنمايي

1- بررسي تطبيقي ديدگاههاي ادبي و اجتماعي محمود دولت آبادي و نجيب محفوظ ، تابستان 90 ، محمد عليزاد ،راهنما: محمود شهبازي ،مشاور: دكتر حسن حيدري

2- بررسي تطبيقي ديدگاههاي جلال آل احمد و منفلوطي ، تابستان1390 ، رضا شكري ،راهنما: محمود شهبازي ،مشاور: دكتر قاسم مختاري

3- بررسي تطبيقي اشعار عبدالوهاب البياتي و محمد رضا شفيعي كدكني ، پاييز 1390 ، سكينه رنجبران ،راهنما: محمود شهبازي ،مشاور: دكتر علي صباغي

4- نقد و بررسي تاثير ساختار و مضامين شعري محمد الماغوط  بر انديشه و اشعار امل دنقل، زمستان 1391 ، داود قاسمي ،راهنما: محمود شهبازي ،مشاور: دكتر ابراهيم اناري 

5- نقد و بررسي ترجمه هاي قرآني با رويكرد ادبي ، زمستان 1391 ، معصومه حسيني ، راهنما: محمود شهبازي ،مشاور: دكتر محمد جرفي

6- زيبا شناسي واژگان قرآن از منظر صرفي ، زمستان 1392 ، زهرا ذوالفقاري ، راهنما:  محمود شهبازي ، مشاور:  دكتر قاسم مختاري

7- نقد و بررسي ديدگاههاي زبانشناسي سيوطي در المزهر ، زمستان1392 ، راهنما:  محمود شهبازي، مشاور:  دكتر قاسم مختاري

8- بررسي تطبيقي مباحث ادبي و زباني در تفسير جامع البيان طبري و مجمع البيان طبرسي، زمستان 93 ، مرضيه يوسفي ،مشاور: دكتر ابراهيم اناري  

9- نقد و بررسي انديشه هاي اجتماعي در آثار منفلوطي و اشعار پروين اعتصامي ، زمستان93 ، حسين كازراني ، راهنما: محمود شهبازي ،مشاور: دكتر قاسم مختاري 

مشاوره:

1-  تصوير برتر در شعر مقاومت فلسطين ، زمستان 91 ، سميه ماستري فراهاني ، راهنما:   دكتر ابراهيم اناري ، مشاور: محمود شهبازي  

2- نقد و بررسي تاثير پذيري ايليا ابوماضي از آرا و انديشه هاي خيام ، زمستان 1391 ، سحر محبي ، راهنما:    دكتر قاسم مختاري، مشاور: محمود شهبازي     

3- بررسي تصوير پردازي شعر بشار بن برد و ابوالعلا معري ، زمستان 93 ، زيبا شجيرات، راهنما:   دكتر ابراهيم اناري، ، مشاور: محمود شهبازي       

4- سبك شناسي گفتماني در خطبه هاي اخلاقي معنوي مشهور نهج البلاغه ، تابستان 1393 ، عباد محمديان ، راهنما:   دكتر ابراهيم اناري، مشاور: محمود شهبازي     

5-  برجسته سازيهاي نهج البلاغه در مضامين مشترك با قرآن ، زمستان1393 ، زهرا شيخ حسيني راهنما:  دكتر سيد ابوالفضل سجادي مشاور: محمود شهبازي     

 6- بررسي تطبيقي آرا نحوي ابن الانباري با ابن عقيل و ابن يعيش در بحث منصوبات ، زمستان 1393، فهيمه سرلك ، راهنما:    دكتر قاسم مختاري، مشاور: محمود شهبازي  

سوابق شغلی و اجرایی

1-عضو هيئت علمي دانشگاه اراك

  1. مدير گروه زبان وادبيات عربي دانشگاه اراك

برگزاری دوره ها و کارگاه ها

سایر فعالیت ها (فرهنگی- اجتماعی و...)